תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר

 • השימוש באתר kosher-hotel.co.il (להלן: "האתר") הוא בכפוף לתנאים המפורטים ולהלן ומעיד על הסכמת המשתמש להם. המשתמש נדרש לקרוא בעיון תנאים אלו.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 • התנאים המובאים להלן חלים על השימוש באתר ובתכנים המובאים בו באמצעות כל מכשיר אלקטרוני שהוא, דוגמת מחשב, מחשב נייד, פלאפון, טאבלט וכל מכשיר אחר המאפשר צפיה באתר.

התנאים חלים הן על שימוש באתר באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 • חברת מונפורט מעמידה לרשות המשתמשים את אתר זה הכולל מידע ושירות לצרכן (להלן: "השירותים"). כאמור, כל שימוש לרבות שימוש עתידי באתר ובשירותיו מהווה את הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים וייעשה בכפוף להם. התנאים עלולים להשתנות בכל רגע נתון וללא הודעה מראש.

 

 הרשאת שימוש:

 • אין להעתיק, להעביר להפיץ או לאחסן את תוכן האתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, זמני או קבוע ובכל צורה שהיא, ללא הסכמה מטעם חברת מונפורט מראש ובכתב.
 • הסכם זה מאפשר למשתמש אך ורק הרשאה לשימוש באתר ובשירותיו.

 

מידע באתר ובשירותים נלווים:

 • חברת מונפורט אינה אחראית לשלמות תוכן האתר, למהימנות ודיוק המידע או הנתונים המופיעים בו ושיועברו למשתמש באמצעות האתר ו/או השירותים (להלן: "המידע") .
 • המשתמש פוטר את חברת מונפורט מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד שהוא, ישיר או עקיף שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הניתן באתר או השימוש בו. האמור חל גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים.
 • כל התמונות והסרטונים באתר הם להמחשה בלבד.
 • כל שימוש במידע ו/או בחלק ממנו טעון אימות ע"י המשתמש וכל החלטה שהיא שתיעשה תוך הסתמכות על המידע המופיע באתר תהיה של המשתמש ובאחריותו בלבד.
 • אין לראות במידע המלצה או חוות דעת כלשהי, וממילא המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי חברת מונפורט בגין כל נזק או הפסד, בין אם ישיר ובין אם עקיף הנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הניתן בו או השימוש בו.

 

קהל היעד של האתר:

 • האתר מיועד לכל מי שמעונין לגלוש בו ולצפות בתכניו ולהשתמש בשירותים המוצעים בו.

 

מידע, תמונות וסרטים באתר:

 • באתר מופיע מידע הן מטעם חברת מונפורט והן מידע המסתמך על צדדים שלישיים ואין לחברת מונפורט שליטה או פיקוח על המידע ומהימנותו המגיע מצידם של הצדדים השלישיים.
 • המידע הנשאב מהצדדים השלישיים מופיע באתר כפי שהוא (AS IS) והאתר כאמור אינו בודק את מהימנות המידע, שלמותו או דיוקו, כמו כן האתר לא יישא באחריות כלפי אי התאמה, חוסר הטעיה או טעות הכלולים בו בשל מידע שנשאב מצד שלישי.

 

שימוש לא חוקי ואסור:

 • חל איסור חמור על כל שימוש באתר ובשירותיו לכל מטרה לא חוקית שהיא או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה.
 • המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובשירותיו באופן שעלול להסב נזק לאתר, לכל אדם שהוא או גוף אחר, לרבות – שיתוקם, הפרעה לשימוש של גורם אחר, הפרעה להנאת גורם אחר מהאתר, גרימת עומס יתר או פגיעה.
 • המשתמש אינו רשאי לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים המוצעים בו, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בשום אמצעי שהוא, וביניהם "פריצה" (hacking) "כריית סיסמאות" (password mining) או בכל אמצעי אחר.
 • המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מקוון ע"י חברת מונפורט.
 • האתר כולל אפשרות להזין למערכת פרטים אישיים והודעות.
 • המשתמש מסכים לשימוש באתר רק כדי לקרוא, לפרסם, לשלוח ולקבל הודעות ותכנים מתאימים ורכישה של השירותים המופיעים באתר.
 • המשתמש מתחייב שלא לטעון באתר קבצים המכילים וירוסים, תוכנות, תכנים וכדומה העלולים לפגוע בתפקוד האתר, המחשב או מכשיר תקשורת של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לצורך שליחת הודעות או תכנים שהאתר לא ביקש לקבל, בין אם למטרה מסחרית ובין אם לכל מטרה אחרת.
 • המשתמש מתחייב שלא לטעון קובץ שהוצב על ידי משתמש אחר באתר ושידוע למשתמש או שהוא אמור לדעת באופן סביר כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו.
 • המשתמש מתחייב שלא לזייף או למחוק ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות או הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים והשירותים או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.
 • המשתמש מתחייב שלא להגביל או למנוע שימוש באתר והנאה ממנו ממשתמש אחר.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים ומנויים או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע שכזה בין אם תמורת תשלום ובין שלא בתמורה לתשלום, לאדם או לישות כלשהם.
 • מלבד כל האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר שום שימוש שהוא שיש בו בכדי להביא לפגיעה באתר, בבעליו או במשתמשי האתר.

 

אחריות כללית:

 • האתר מעניק את השימוש בשירותיו ורכישתם כמות שהם (AS IS), ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת מונפורט בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש ולדרישותיו.
 • חברת מונפורט אינה מתחייבת שהשימוש והשירות באתר לא ייפגעו ולא יופרעו, או יינתנו כסדרם או בלא הפסקות.

כמו כן אין היא מתחייבת כי השימוש יתקיים בבטחה וללא טעויות או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי חברת מונפורט, נזקים קלקולים או תקלות.

תקלות – כולל תקלות בתוכנה, בחומרה או בקווי התקשורת לאתר אצל חברת מונפורט או מי מספקיה.

 

אחריות על פרסום מסחרי:

 • חברת מונפורט אינה אחראית לתוכנן של המודעות הפרסומיות או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין שירותים, הצעות או מוצרים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידי המשתמש ישירות לצד השלישי שהציע את ההצעה או שמכר את המוצר או השירות אותן קנה המשתמש, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת מונפורט.
 • חברת מונפורט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף כספי או אחר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע בקישורים (לינקים) לאתרים אחרים שאינם מתופעלים ע"י חברת מונפורט ואשר פורסמו באתר או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 

המלצות על מוצרים:

 • אין לראות במידע ובשירותים המובאים באתר המלצה חד משמעית לרכישת המוצר או השירות.
 • על הצרכן הסופי מוטלת האחריות למצוא ולרכוש את השירות המתאים לו ביותר. האתר וחברת מונפורט אינם אחראים לכל החלטה סופית שהתקבלה ע"י הצרכן – המשתמש והוא לא יוכל לבוא אליהם בשל טענה על המלצה כזו או אחרת שקיבל מטעם האתר.

 

קניין רוחני ושימוש באתר

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, הינם רכושה הבלעדי של חברת מונפורט או של צדדים שלישיים שחברת מונפורט קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 • בין זכויות הקניין הרוחני ניתן למנות – את זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, העריכה הגרפית, אופן סידור עיצוב וארגון המידע המופיע באתר, בסיסי הנתונים המופיעים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת אישור בכתב מראש מאת חברת מונפורט ובכפוף לתנאי אותה הרשאה ככל ותינתן.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך שהיא בתכנים מתוך האתר לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומים מודפסים וכיו"ב, לכל מטרה בין שהיא מסחרית ובין שאינה מסחרית, ושאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או כל שירות אחר שהוא בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת חברת מונפורט ובכפוף לתנאי אותה הסכמה ככל ויינתן.
 • אין לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות מסוג robots, crawlers ,spiders וכיו"ב או להפיץ נתונים מהאתר ברבים באופן מסחרי במסגרת מסחרית.
 • אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי השנים מאלה שעיצבה חברת מונפורט אלא בכפוף להסכמתה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה ככל ותינתן.
 • אין לקשר את האתר לאתרים המכילים תכנים פורנוגרפיים, תכנים המנוגדים לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר ואין להציג או לפרסם תכנים ממנו בכל דרך אחרת אלא אם הקישור הוא לדף האינטרנט של האתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר עצמו.
 • חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט בהם הם מופיעים באתר, אלא ניתן לקשר לעמוד המלא כפי שהוא מופיע באתר, על כתובת האתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, אין לשנות לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • הנהלת חברת מונפורט רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר או לעמוד ספציפי באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה וההנהלה תורה על ביטול הקישור כאמור, למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה שהיא כלפי האתר או חברת מונפורט.

 

מסירת תכנים לפרסום באתר:

 • כאשר משתמש שולח תכנים המיועדים לפרסום באתר, המשתמש / המפרסם מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בתכנים המפורסמים וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום. ככל והמשתמש המפרסם אינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים שנמסרו לפרסום, המשתמש המפרסם מאשר כי הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות המתירה למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש.
 • במסירת התכנים לפרסום המפרסם מקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת לפי שיקול דעתה באתר, בדברי דפוס, במדיות דיגיטליות ובשירותים הניתנים ברשתות התקשורת.

 

הגבלת שימוש מסחרי באתר:

 • אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר.
 • חל איסור על גופים מסחריים, חברות ועוסקים בתחום להירשם לאתר תחת פרופיל משתמש רגיל שמטרתו לקדם בצורה כלשהי את העסק שבבעלותם.

 

שינויים באתר והפסקת השירות:

 • חברת מונפורט תוכל לשנות בכל עת שתראה לנכון את מבנה האתר, מראו ועיצובו, את היקף האתר וזמינות השירותים בהם.
 • חברת מונפורט רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים בהתאם להחלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט הכרוך באתר ללא צורך להודיע על כך מראש לאי מי.
 • למשתמש לא תהיה כל תלונה תביעה או טענה כלפי חברת מונפורט בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • חברת מונפורט רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ומתן השירותים המובאים בו, כולם או מקצתם. חברת מונפורט תפרסם באתר הודעה על הפסקת מתן השירותים זמן סביר מראש, עם הפסקת השירותים תחזיק חברת מונפורט את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחריו תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא מתן הודעה נוספת על כך.

 

שינוי תנאי השימוש:

 • חברת מונפורט תהיה רשאית בכל עת לשנות את הוראות תנאי השימוש ללא מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו בתוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון.

 

דין ושיפוט:

 • הדין החל על שימוש באתר ובתנאים אלה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז במדינת ישראל