מדיניות פרטיות

שימוש במידע:

 1. בעת השימוש באתר נאסף מידע אודות הדפים בהם המשתמש ביקר, התכנים שעניינו אותו, זמן שהותו באתר ואלו פעולות בוצעו בו.

המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי, וממילא כל המידע הנאסף הוא מידע בעל אופי סטטיסטי כללי.

 1. חברת מונפורט רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי השימוש והוראות כל דין.
 2. חברת מונפורט רשאית להשתמש במידע שייאגר על אודות השימוש באתר לצורך הפקת מידע סטטיסטי וניתוח נתונים.
 3. חברת מונפורט רשאית למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יזהו משתמש באופן אישי וספציפי.

מסירת מידע לצד שלישי:

 1. חברת מונפורט לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם את הפרטים האישיים המזהים את המשתמשים ולא מידע שנאסף אודותם שיש בו בכדי להביא לזיהוי המשתמש, למעט במקרים שלהלן:
 • במקרים בהם המשתמש רכש שירות או מוצר משותף מסחר ותוכן של חברת מונפורט, לדוגמא בעת רכישת חבילת נופש ועוד.
 • ברכישת מוצרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים.

במקרים אלו יועבר לצדדים האישיים המידע הנדרש לצורך השלמת ההזמנה, לרבות פרטים אישיים שנמסרו באתר.

 • במקרים בהם המשתמש יפר את תנאי השימוש באתר או את תנאי השירותים אותם רכש או האתרים המספקים את השירותים אותם רכש.
 • במקרים בהם המשתמש יבצע באמצעות האתר או בקשר איתו פעולות המנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלו.

במקרים אלו רשאית חברת מונפורט להעביר מידע ככל ותידרש לכך.

 • במקרים בהם יתקבל לידי חברת מונפורט צו שיפוטי המורה על מסירת פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי.
 • במקרים בהם יתעוררו מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו בין המשתמש ובין חברת מונפורט.
 • בכל מקרה בו חברת מונפורט תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה ע"מ למנוע נזק חמור לגופו של המשתמש ורכושו או לגופו של צד שלישי או לרכושו.
 1. חברת מונפורט רשאית להעביר את הפרטים אודות המשתמש והמידע שנאסף אודותיו לחברות אחרות מקבוצת קשת הפקות בע"מ, ובלבד שתשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 2. במקרה בו חברת מונפורט תנהל את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה בו תתמזג חברת מונפורט עם גוף אחר, או שתמזג את פעילות האתרים בלבד עם צד שלישי, תהיה חברת מונפורט להעביר לתאגיד החדש את המידע שנאגר אודות המשתמש באתריה או כל מידע סטטיסטי אחר שבידיה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע:

 1. חברת מונפורט מפעילה מנגנוני אבטחה מתקדמים לצורך אבטחת המידע באתר.
 2. כל חדירה שהיא למערכות המחשוב של האתר או של חברת מונפורט מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, ועונשה עד חמש שנות מאסר.
 3. על אף האמור, חברת מונפורט – ככל חברה טכנולוגית וממוחשבת אחרת- אינה מבטיחה חסינות מלאה מחדירה למחשביה, ניסיונות חדירה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.
 4. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי חברת מונפורט, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו, או לסייע בפעולות הנ"ל.